Zadzwoń: +48 537 707 900

Fundusze Europejskie

INFORMACJA O PROJEKCIE „TRAMPOLINA DO PRZYSZŁOŚCI” nr WND-RPSL.11.01.01- 24-0019/17

Projekt „TRAMPOLINA DO PRZYSZŁOŚCI” nr WND-RPSL.11.01.01- 24-0019/17, realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT


Projekt realizowany jest we współpracy Kinder Park sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Fundacja Modus Vivendi z
siedzibą w Siemianowicach Śląskich w okresie 01.08.2017r. – 31.08.2018r.


W ramach projektu zostaną uruchomione w Niepublicznym Przedszkolu SPORTUSIE w Katowicach nowe miejsca
edukacji przedszkolnej dla 24 dzieci, w wieku 3-4- 5 lat, z opinią psychologiczno-pedagogiczną o konieczności
Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR), zamieszkujących obszar ZIT Subregionu Centralnego woj. śląskiego 2014-
2020 m.in. Katowic, Siemianowic Śląskich, Główną cechą wyróżniającą przedszkole będzie dostosowanie miejsc
przedszkolnych do potrzeb dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR) poprzez specjalistyczne
wyposażenie i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.


Dzieci wezmą udział w autorskim programie WWR wykorzystującym różnorodne/i intensywne metody pracy, od
tradycyjnych po innowacyjne (forma zajęć dodatkowych w zakresie 3 obszarów: motoryki, słuchu i postaw
społecznych).


Do pobrania:
Regulamin uczestnictwa w projekcie „Trampolina do Przyszłości”

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

mamo
troje
kubusiowi
akademia
facebook